> Manual d'utilització

Cercador

En aquest resum, hi trobareu les instruccions per utilitzar l'aplicatiu.

Primerament,  trobareu  un plànol on es visualitzen sector marcats en verd sobre un plànol general de la població i que denominem "Espais Verds". Hi ha els següents espais:

1) ESPAIS EMBLEMATICS I/O D'INTERÈS CIUTADÀ
Llocs amb identitat pròpia que conformen una unitat fàcilment identificable per l'usuari o visitant, que disposen de superfícies verdes i/o agrupacions d'arbres significatives.

 • Parcs i jardins
 • Places
 • Giratoris (rotondes) amb trets distintius especials (escultures, fonts, etc.)
 • Recintes


2) ESPAIS VERDS URBANS
Espais urbans sense identitat definida annexes a vials o edificacions, que disposen de superfícies verdes i/o agrupacions d'arbres significatives.

 • Places interiors entre edificacion
 • Giratoris (rotondes)
 • Illetes i mitgeres
 • Placetes annexes a edificacions
 • Voreres ajardinades
 • Aparcaments


3) ESPAIS RÚSTICS PERIURBANS
Espais semi forestals o d'enllaç a la població que disposen de superfícies verdes i/o agrupacions d'arbres significatives.

 • Àrees de lleure o descans
 • Talusos i praderes


4) ESPAIS D'ACCÉS CONTROLAT
Espais públics d'accés limitat o restringit a causa dels seus usos que disposen de superfícies verdes i/o agrupacions d'arbres significatives.

 • Centres d'ensenyament (per exemple, l'escola Paula Montal)
 • Altres centres de competència municipal


Aquesta capa no forma part de la llegenda lateral de l'aplicatiu i no és activa a partir de l'escala 1:10,000

LLEGENDA

Es troba al lateral esquerre. Hi ha una sèrie d'elements que es poden activar o desactivar, per tal que es visualitzin o no sobre el plànol base.

Els elements són:

item1Tots els arbres de la població. Són visibles a partir d'una escala de 1: 5000, a excepció de l'arbrat singular, que és visible a qualsevol escala, a fi de no perjudicar la comprensió per excés d'informació gràfica. Tots els arbres han estat classificats per família i espècie. Addicionalment, els especificats com “Arbrat Singular” són els que presenten característiques notòries que poden ésser d'interès específic, tant per causes botàniques com historicosocials.

item2Fotografia de les jardineres de la ciutat.


item3Fotografia de camp dels indrets, una imatge de l'entorn seleccionat.

item4S'ha classificat 10 categories amb les diverses variants més usuals de superfície en funció del seu manteniment i/o característiques.

En tots els casos es podrà consultar cadascuna de les superfícies mitjançant el botó d'informació, i ens donarà una breu descripció tècnica més específica i l'àrea total en m2 de la superfície consultada.

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LES EINES DE L'APLICATIU

Sobre el plànol
item5Quan seleccionem aquesta eina, ens permet desplaçar el plànol visible en la direcció que desitgem.item6Aquesta eina ens permet augmentar un segment concret del plànol visible. Quan pressionem el botó esquerra del ratolí sobre el vèrtex superior esquerra de l'àrea que volem augmentar, s'inicia un element gràfic quadrangular, que podem arrossegar fins al marge inferior dret de l'àrea desitjada. Automàticament s'iniciarà un zoom sobre la superfície seleccionada.

item8

Accés a la informació interna de cadascun dels elements grafiats en el plànol.


item7

Quan pitgem sobre aquest element, immediatament se'ns desplega el següent formulari:

Aquest element ens permet trobar una ubicació (o un espai verd o un carrer) i/o un element dels descrits en la cartografia. Si en marcar la casella del Zoom a d'ubicació quan hem seleccionat un Espai Verd o un Carrer, i premem seguidament el botó “Aplicar”  i el boto “Tancar “, l'aplicatiu enfocarà i ampliarà el plànol fins a la mesura òptima de la cerca sol·licitada, de manera que només es mostri el tipus d'element seleccionat.

Per canviar la selecció, prèviament cal eliminar la cerca anterior, mitjançant el botó que així ho indica en aquest desplegable, o bé amb el botó   quan ja ens trobem sobre el plànol. Aquest mateix botó també elimina qualsevol filtratge i, per tant, torna a mostrar tots els elements cartogràfics activats a la llegenda.

A fi d'oferir-vos un aspecte més simplificat de l'aplicatiu, en qualsevol de les eines de zoom utilitzades, automàticament es tria l'esglaó mes aproximat. Però, amb aquesta finestra, també podem triar directament l'escala del plànol desitjada. 


Dins del plànol

Si pitgem amb el botó esquerre del ratolí sobre qualsevol de les fletxes d'aquest icona, el plànol base es desplaça en la direcció de la fletxa.

 

Amb el mateix procediment, pitgem el botó esquerra del ratolí sobre un dels tres elements d'aquesta icona, i obtindrem:
Sobre el  símbol superior “ + “, un increment del zoom.
Sobre el  símbol superior “ - “, una disminució del zoom.
Sobre el símbol central “bola del món”, l'aplicació retorna al moment inicial d'entrada i, per tant, a la mida màxima del plànol general.


Aquests dos botons, podeu escollir entre un fons cartogràfic convencional o bé sobre una fotografia Raster (aèria) de la població, procedent de l'última actualització realitzada per l'ICC. Donada la carrega d'informació que porta la fotografia, si triem aquesta opció l'aplicatiu s'alenteix.

Malgrat la simplicitat de l'aplicatiu cartogràfic creiem necessari fer un petit resum explicatiu del funcionament i els criteris en que s'ha realitzat la classificació per l'obtenció de dades reflectides.

 

A l'entrar a l'aplicatiu, trobarem un plànol en que es visualitzen sector marcats en verd sobre un plànol general de la població i que denominem Espais Verds, els quals ens ha servit per agrupar criteris de selecció en funció de les següent classificació :

 

 • ESPAIS EMBLEMATICS I/O D'INTERÈS CIUTADÀ: Llocs amb identitat pròpia que conformen una unitat fàcilment identificable per l'usuari o visitant, que disposen de superfícies verdes i/o agrupacions d'arbres significatives.

  • PARCS I JARDINS : Parc Bosc,Parc del Manol , Enric Morera, Estació ...

  • PLACES : Ajuntament, Rambla, Palmera ...

  • GIRATORIS (ROTONDES) AMB TRETS DISTINTIUS ESPECIALS (ESCULTURES, FONTS ...) : Plaça El·líptica, Avda S. Dalí – c/ Nou (xiprer) ...

  • RECINTES : Cementiri Municipal, Cementiri de Vilatenim...

 

 

 

 • ESPAIS VERDS URBANS: Espais urbans sense identitat definida annexes a vials o edificacions , que disposen de superfícies verdes i/o agrupacions d'arbres significatives .

  • PLACES INTERIORS ENTRE EDIFICACIONS: Eixample , Horta Capallera, Habitatges Sindicals ...

  • GIRATORIS (ROTONDES) : Camí vell Vilatenim, Ctra de Llança ...

  • ILLETES I MITGERES : Avda . Salvador Dalí, c/ Montgó ...

  • PLACETES ANNEXES A EDIFICACIONS : PereIII-Sta. Llogaia (Clínica Sta. Creu), Habitatges

  • VORERES AJARDINADES: c/ Tapis – Aigüeta, c/ Dama d'Aragó ...

  • APARCAMENTS: Rec Arnau, Ctra. De Llança ...

 

 • ESPAIS RUSTICS PERIURBANS: Espais semi forestals o d'enllaç a la població que disposen de superfícies verdes i/o agrupacions d'arbres significatives .

  • AREES DE LLEURE O DESCANS : Pujada del Castell àrea de pic-nic, Muntanyeta,

  • TALUSOS I PRADERES : Prat del Poligon Industrial Sud, Carretera de Barcelona (RENFE) .

 

 • ESPAIS D'ACCÉS CONTROLAT: Espais públics d'accés limitat o restringit a causa dels seus usos, que disposen de superfícies verdes i/o agrupacions d'arbres significatives.

  • CENTRES D'ENSENYAMENT: CEIP Dalí, Guarderia Laboral ...

  • ALTRES CENTRES DE COMPETENCIA MUNICIPAL: Centre Cívic Culubret , Plaça de Braus ...

 

Aquesta capa no forma part de la llegenda lateral de l'aplicatiu i no és activa (per donar informació global de l'espai concret i poder-nos acostar a obtenir mes detall del sector consultat) a partir de l'escala 1:10,000

 

La “Llegenda” que es troba al lateral esquerra es grafien una sèrie d'elements que es poden activar o desactivar la seva visualització sobre el plànol base.

 

Els elements son :

 

 •  

Tots els arbres de la població amb les característiques conegudes i son visibles a partir d'una escala de 1: 5000 a excepció de l'Arbrat singular que es visible a qualsevol escala, a fi de no perjudicar la comprensió per excés d'informació gràfica. Tots els arbres s'han classificat per família i especie, i adicionalment els especificats con “Arbrat Singular” son els que presenten característiques notòries que poden ésser d'interès específic tant per causes botàniques com históric-socials. Per defecte la capa inicialment és activada.

 

 • Fotografia dels elements instal·lats a la població. Per defecte la capa inicialment és activada.

 

Fotografia de camp dels indrets que ens faciliten visualment una imatge de l'entorn seleccionat. Per defecte la capa inicialment és desactivada activada.

 

 

 

S'ha classificat 10 categories que intenten agrupar les diverses variants mes usuals de superfície en funció del seu manteniment i/o característiques . Totes es poden distingir-se sense possibilitat de confusió a excepció dels paviments que hem adoptat el següent criteri de grafiat:

 

Es la superfície de qualsevol naturalesa no vegetal, que conforma la via de pas interior i/o el sector d'esplai dels vianants/usuaris, dins d'un espai verd. No en forma'n part les voreres perimetrals d'aquests espais, ni qualsevol altre paviment rígid que formi part de les vies de transit rodat perimetral.

 

 

 

En tots els casos es podrà consultar a cadascuna de les superfícies mitjança el botó d'informació i ens donarà una breu descripció tècnica mes específica i l'àrea total en m2 de la superfície consultada.

 

Descripció de les eines de l'aplicatiu

 

Sobre el plànol

 

 

Quan seleccionem aquesta eina, ens permet desplaçar el plànol visible en la direcció que desitgem, prement el botó esquerra del ratolí en el punt d'origen de deixant-lo anar al punt de destí. Aquesta operació la podem realitzar tantes vegades com sigui necessari.

 

 

Aquesta eina ens permet augmentar un segment concret del plànol visible. Quan pressionem el botó esquerra del ratolí sobre el vèrtex superior esquerra de l'àrea que volem augmentar, s'inicia un element gràfic quadrangular , que el podem arrossegar (sense deixar de prémer el boto) fins el marge inferior dret de l'àrea desitjada, moment en que podrem deixar anar el boto esquerra del ratolí. Automàticament s'iniciarà un zoom sobre la superfície seleccionada.

 

 

Quan activem aquest botó tenim accés a la informació interna de cadascun dels elements grafiats en el plànol únicament polsant sobre l'element desitjat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al polsar sobre aquest element immediatament se'ns desplega el següent

formulari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest element ens permet trobar una ubicació ( o un espai verd o un carrer ) i/o un element dels tres descrits en la cartografia ( o un tipus de superfície verda , o una especia d'arbre o un tipus de jardinera. Si em marcar la casella del Zoom a d'ubicació quan hem seleccionat un Espai Verd o un Carrer, i premem seguidament el boto “Aplicar” i el boto “Tancar “ respectivament, l'aplicatiu enfocarà i ampliarà el plànol fins a la mesura optima de la cerca sol·licitada, mostrant únicament el tipus d'element seleccionat.

 

Per canviar la selecció, prèviament cal eliminar la cerca anterior, mitjança el botó que així ho indica en aquest desplegable o bé amb el botó quan ja ens trobem sobre el plànol. Evidentment aquest mateix botó també elimina qualsevol filtratge i per tant tona a mostrar tots els elements cartogràfics activats a la llegenda.

 

A fi d'oferir al usuari un aspecte mes simplificat de l'aplicatiu, en qualsevol de les eines de zoom utilitzades, automàticament es tria l'esglaó mes aproximat , augmentant així la velocitat del procés. Per aquest motiu també podem triar directament l'escala del plànol desitjada de forma directa, seleccionant -la en aquesta finestra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins del plànol

 

 

Si polsem amb el botó esquerra del ratolí sobre qualsevol de les fletxes d'aquest

icona, el plànol base es desplaçara en la direcció de la fletxa, tantes vegades

com pulsacions en el ratolí es realitzin.

 

 

Amb el mateix procediment, pulsació del botó esquerra del ratolí, sobre

un dels tres elements d'aquesta icona obtindrem :

 • Sobre el símbol superior “ + “ un increment del zoom amb el centre de pantalla existent.

 • Sobre el símbol superior “ - “ una disminució del zoom amb el centre de pantalla existent.

 • Sobre el símbol central “bola del mon”, l'aplicació retorna al moment inicial d'entrada i per tant a la mida màxima del plànol general.

 

 

Aquests dos botons ens permeten escollir entre un fons cartogràfic convencional o bé sobre una fotografia Raster (aèria) de la població procedent de l'última actualització realitzada per l'ICC encomanada per l'Ajuntament de Figueres. Donada la carrega d'informació que la fotografia porta envers el plànol convencional, l'aplicatiu s'alenteix si es tria aquesta opció.

Ajuntament de Figueres | Plaça de l'Ajuntament, 12 | 17600 Figueres - Alt Empordà | Tel. 972 032 200 | ecoserveis@fisersa.es | nota legal
Realització: iglésiesassociats